Logingegevens


Toegestane karakters: A-Z a-z 0-9 _.+?#-*@!$%~/:;
Het wachtwoord moet minstens een lengte hebben van 9 karakters
Het wachtwoord moet karakters en cijfers bevatten.
Het wachtwoord moet speciale karakters bevatten
Het wachtwoord moet tenminste 1 hoofdletters bevatten.
Het wachtwoord moet tenminste 6 kleine letters bevatten.

Persoonlijke informatie

The following input format is required: DD.MM.YYYY

Contact informatie

E-mail opnieuw intypen

Andere

Instellingen

Gebruikersovereenkomst

Gebruiksvoorwaarden Elektronische Leeromgeving

Deze elektronische leeromgeving (hierna: “e-Campus”) wordt u door Hertek aangeboden om het gebruik van de diensten en producten van Hertek te ondersteunen. Aan het gebruik van de leeromgeving zijn beperkende voorwaarden verbonden. Door de e-Campus te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Hertek schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Op de e-Campus heeft u toegang tot verschillende e-Learning modules van de Hertek Groep.
1.2. Om de e-Campus te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren (tenzij anders overeengekomen). Nadat uw registratie is afgerond, controleert Hertek of uw aanvraag wordt goedgekeurd. U ontvangt hiervan bericht.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Hertek mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Hertek heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. In de e-Campus worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Hertek voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden de e-Campus te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2. Daarnaast is het verboden op de e-Campus:
• onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
• informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (off topic);
• informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
• informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
• anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
• de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
• voor commerciële doeleinden in te zetten;
• en verder al datgene te doen wat in strijd is met de nettiquette.
2.3. Als Hertek constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Hertek zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.4. Als naar het oordeel van Hertek hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Hertek of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Hertek gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Hertek is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.
2.5. Hertek is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6. Hertek kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Hertek van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Hertek doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.
3.2. Hertek onderhoudt de e-Campus actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3. Hertek mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de e-Campus aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Hertek zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst e-Campus, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Hertek. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Hertek, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Hertek heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van Hertek.
4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Hertek besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4. Gedurende 15 minuten na aanmaken heeft u de mogelijkheid informatie die u publiceert of opslaat via de dienst aan te passen. Daarna blijft de informatie staan zoals deze dan is.
4.5. Indien u informatie stuurt naar Hertek, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.6. Hertek zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via de e-Campus, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Hertek daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Hertek zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. De e-Campus bevat bepaalde content welke u geheel gratis wordt aangeboden, voor zo lang u zich houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Sommige e-Learning modules worden enkel tegen betaling aangeboden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Hertek geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.
6.2. Hertek is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Hertek meldt.
6.4. In geval van overmacht is Hertek in geen enkel geval gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor bepaalde/onbepaalde tijd.
7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3. Hertek kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1. Hertek mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2. Hertek zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de e-Campus worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Hertek gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Hertek wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. Hertek is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Elektronische Leeromgeving of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
* Vereist